Mega salon

 

Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na 2017 rok.

 

 

Składka lub opłata okresowa pełna obejmuje wody ogólnie dostępne nizinne i krainy pstrąga i lipienia (górskie).

Powyższe składki okresowe będą przeznaczone na cele Statutowe.

 

W składkach okresowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i jest ona ważna:

• jednodniowa (od godziny 00:00 do 24:00)

• trzydniowa (trzy kolejno występujące po sobie dni)

• siedmiodniowa (siedem kolejno występujących po sobie dni)

 

Składki i opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód dostępne za pomocą sprzedaży zezwoleń okresowych e-okoń, lub po uiszczenia składek i opłat za pomocą przelewu pocztowego /elektronicznego.

Składki i opłaty okresowe można uiścić na konto bankowe Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, Bank Spółdzielczy Bydgoszcz 96 8142 0007 0000 5933 2000 0004 podając dzień wędkowania, lub kolejno po sobie występujące dni wędkowania, nr karty wędkarskiej oraz rodzaj składki. Jeżeli wędkarz dokona operacji przekazania pieniędzy za składkę okręgową okresową za pomocą polecenia przelewu na poczcie lub drogą elektroniczną to jego obowiązkiem jest wydrukowanie zezwolenia okresowego na amatorski połów ryb wędką oraz zapoznanie się z treścią informatora wędkarskiego 2017. Fakt o zapoznaniu się z treścią informatora wędkarskiego 2017 wędkarz potwierdza własnoręcznym podpisem na druku w/w zezwolenia. Dowód dokonania przelewu wędkarz winien mieć przy sobie podczas wędkowania. Jeśli przelew jest wykonywany drogą elektroniczną na potwierdzeniu dokonania przelewu – duplikacie dokonania przelewu – konieczny jest czytelny podpis dokonującego przelew wraz z adnotacją „potwierdzam dokonanie przelewu”. Potwierdzenie elektroniczne winno posiadać dane je identyfikujące, w tym numer konta nadawcy i odbiorcy, datę dokonania przelewu oraz datę wędkowania.

Informator Wędkarski 2017, zezwolenie okresowe na amatorski połów ryb wraz z rejestrem amatorskiego połowu ryb na 2017 rok dostępne na stronie www.opzw.bydgoszcz.pl

 

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz