Mega salon

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały nr 78/2 PZO z dnia14.10.2019r. zatwierdzoną przez ZO w dniu 28.10.2019r.

 

 

 

ZASADY AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ NA WODACH OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W BYDGOSZCZY

 

 

 

Rozdziały

 

I. Wstęp

 

II. Obowiązki wędkującego na wodach OPZW

 

III. Zasady wędkowania

 

IV. Dozwolone metody połowu i ograniczenia

 

V. Ochrona ryb i ograniczenia

 

I. WSTĘP

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, zwany dalej Uprawnionym do rybactwa poniżej określił zasady uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką i ochronę zasobów ichtiofauny. Poniższe zasady oraz Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego wprowadzony na mocy Uchwały nr 172/IX/2019 z dnia 20 września 2019r. obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy (OPZW), zarówno zrzeszonych w Związku, jak i niezrzeszonych obywateli polskich oraz cudzoziemców. Poniższe zasady są integralną częścią zezwolenia na amatorski połów ryb wędką, które wydaje OPZW. OPZW podzielił wody według ich charakteru na ogólnodostępne nizinne oraz ogólnodostępne krainy pstrąga i lipienia(górskie). Na wszystkich wodach OPZW obowiązuje całkowity zakaz amatorskiego połowu ryb kuszą.

 

II. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO NA WODACH OPZW

 

1. Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Zasadach.

 

2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy, określone w rozdziale IV. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

 

3. W czasie wędkowania wędki/wędka muszą być pod stałym bezpośrednim nadzorem ich użytkownika. Wędki/wędka pozostawione bez bezpośredniej opieki muszą być wyjęte z wody.

 

4. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

 

5. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów powinien posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa. Jednocześnie organizator zawodów winien uzgodnić z opiekunem łowiska datę i miejsce rozgrywanie zawodów oraz pozostawić po sobie ład i porządek na łowisku.

 

6. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła PZW lub OPZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

 

7. Złowione ryby oznakowane. Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, którą przeznacza do zabrania to jego obowiązkiem jest przesłać do OPZW, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu. Jeśli rybę wpuści postępuje jak wyżej za wyjątkiem pobrania łusek i znaczka, dokonując dokumentacji fotograficznej.

 

8. Środek pływający przeznaczony do amatorskiego połowu ryb winien być oznakowany i wyposażony zgodnie z obowiązującym prawem.

 

 

 

III. ZASADY WĘDKOWANIA

 

1. Wędka

 

Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:

 

a. jednym haczykiem z przynętą, albo

b. w metodzie muchowej, nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo

c. w metodzie spinningowej i trolingowej, sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

d. przy połowie ryb spod lodu:

• jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm, albo

• sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.

 

2. Przynęty

 

a. Jako przynęty mogą być stosowane:

• przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,

• przynęty sztuczne.

b. Zabrania się stosować, jako przynęt /zanęt/:

• zwierząt i roślin chronionych, w szczególności płazów

• ryb i raków wymienionych w rozdziale III, pkt. 3.7.,

• ryb gatunków nierodzimych, a w szczególności karasia srebrzystego-„japońca”(Carassius gibelio)

• ikry.

c. Przynęty naturalne zwierzęce to organizmy żywe lub martwe, a także ich części. W przypadku stosowania ryb jako przynęt, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.

d. Przynęty naturalne roślinne to rośliny, ich części oraz przetwory z nich / np. ciasta i pasty/. Do przynęt tych umownie zalicza się też sery.

e. Przynęty sztuczne to grupa przynęt wykonanych z różnych materiałów naturalnych lub sztucznych. Przynęty te mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki z trzema ostrzami o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej / z tolerancją do 2 mm /.

 

3. Wędkowanie

 

3.1. W wodach użytkowanych przez OPZW można wędkować przez całą dobę, za wyjątkiem wód krainy pstrąga i lipienia(górskie)oraz jezior Stare i Nowe położonych w gminie Gniewkowo gdzie wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

 

Całkowity zakaz wędkowania od 01.09. do 31.12 na wodach krainy pstrąga i lipienia(górskie) na obszarze następujących rzek  i ich odcinków :

 

- rzeka Brda : od elektrowni wodnej Smukała do kładki łączącej ul. Opławiec z ul. W. Baranowskiego

- Czerska Struga : na całej długości

- Bielska Struga : od mostu na drodze Krąg-Zwierzyniec do mostu we wsi Rzepiczna

- Kamionka : od młyna w Karczewie do jej ujścia do Zalewu Koronowskiego oraz od miejscowości Gronowski Młyn do ujścia do jeziora Mochel

- Bożenkowska Struga : od dopływu spod Dobrcza do ujścia do zalewu Tryszczyn

- Prusina : od źródeł do ujścia do rzeki Wda w m. Tleń

- Sobińska Struga : od 500 metrów poniżej wypływu z jeziora Miedzno do ujścia do zalewu Gródek.

 

3.2. Zabrania się łowić ryby w ustalonych dla nich okresach i oznakowanych miejscach ochronnych, takich jak tarliska, krześliska, zimowiska, mateczniki. Zabrania się połowu ryb w obrębach ochronnych i hodowlanych.

 

3.3. Wędkarz ma obowiązek przestrzegać limitów dobowych poławianych ryb.

 

3.4. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

 

a. przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b. sprzedawać złowionych ryb,

c. rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e. łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f. łowić metodą „szarpaka”

g. budować pomostów i stanowisk wędkarskich z naruszeniem obowiązującego prawa,

h. wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

i. stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

j. kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej,

k. wędkować z mostów,

l. obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

 

3.5. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach, w specjalistycznych workach karpiowych oraz pojemnikach zapewniającym ich dobrostan. Zabrania się przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

 

a. ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,

b. każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

 

3.6. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

 

3.7. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babkabycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska,     w którym je złowiono, ani do innych wód.

 

3.8. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

 

3.9. OPZW może na danym łowisku wprowadzić dodatkowe ograniczenia lub zakazać stosowania zanęt(okresowe lub stałe).

 

3.10. Dopuszcza się, w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb na wędkę, pozyskiwanie ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej. Powierzchnia siatki podrywki wędkarskiej wynosi nie więcej niż 1 m x 1 m, a wielkość oczek sieci nie może być mniejsza niż 5 mm.

 

3.11. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane – z wyłączeniem gatunków wymienionych w pkt. 3.7. Ryby przeznaczone na przynętę, w stanie żywym można przechowywać w pojemniku zapewniającym ich dobrostan lub w siatce jak w pkt. 3.5.

 

3.12 Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu dopuszczającego określoną metodę połowu przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ulega skróceniu.

 

 

IV. DOZWOLONE METODY POŁOWU I OGRANICZENIA

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy(OPZW) na wodach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb dopuścił następujące metody połowu :

 

a)     na wodach ogólnodostępnych nizinnych : metody : gruntowo-spławikową,  spinningową, muchową, trolingową, podlodową. Metody powyższe, prócz podlodowej mogą być realizowane z brzegu lub środka pływającego. Mogą wystąpić wyjątki od reguł na poszczególnych łowiskach podane szczegółowo przy poszczególnych metodach połowu. Metoda podlodowa może być realizowana od wystąpienia bezpieczniej pokrywy lodowej./

b)     na wodach krainy pstrąga i lipienia(górskie) : metody : spinningową, muchową. Powyższe metody mogą być realizowane z brzegu lub brodząc. Na terenie rezerwatu przyrody Doliny rzeki Brdy obowiązują odrębny regulamin.

 

 1. Metoda gruntowo-spławikowa

 

1.1. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą.

 

1.2 Może być realizowana z brzegu i ze środków pływających. Z brzegu cały rok,  ze środków pływających od 01.04 do 31.12 za wyjątkiem jeziora Tryszczyń gmina Kruszwica, gdzie wędkowanie ze środka pływającego dopuszczone jest od 01.03 do 31.12.

 

1.3 Całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających metodą gruntową-spławikową obowiązuje na następujących jeziorach : Łapionek, Kuchenne, Głęboczek, Piaszczynek(gmina Sępólno Krajeńskie), Salno, Nowy Jasiniec(gmina Koronowo), Księże, Luszkowo I, Luszkowo II(gmina Pruszcz Pomorski), Kusowo(gmina Dobrcz), Przedwieśnia(gmina Rogowo), Stare, Nowe (gmina Gniewkowo), Glinianka Fordon (gmina Bydgoszcz).

 

1.4. Łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową na przynętę naturalną w postaci tzw. żywca dozwolone jest od 01.05. do 31.12 lub do wystąpienia pokrywy lodowej.

 

1.5. OPZW może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku.

 

1.6. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 

a. łowiąc z brzegu - 10 m,

b. między łodziami lub brodząc - 25 m,

c. między łodzią, a wędkującymi z brzegu - 50 m.

 

1.7. Łowiąc ryby metodą gruntową-spławikową( na wywózkę) należy zestawy lokować w odległości nie większej jak 50m od swojego stanowiska(brzegowego) w taki sposób aby nie ograniczać możliwości wędkowania innym uprawnionym. Miejsce postawienia przynęty powinno być oznakowane markerem, zdejmowanym po zakończeniu wędkowania.

 

1.8. Zakaz stosowania zanęt na jeziorach Stare i Nowe (gmina Gniewkowo) w okresie od 15 maja do 15 września. Powyższy zakaz nie dotyczy oficjalnych zawodów wędkarskich.

 

 

 2. Metoda spinningowa

 

2.1. Łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki.       W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince.

 

2.2 Może być realizowana z brzegu i ze środków pływających. Z brzegu cały rok,  ze środków pływających od 01.04 do 31.12 za wyjątkiem jeziora Tryszczyń gmina Kruszwica, gdzie wędkowanie ze środka pływającego dopuszczone jest od 01.03 do 31.12.

 

2.3. Okresowy zakaz połowu ryb metodą spinningową obowiązuje na wodach obwodu rybackiego jeziora Mogileńskiego od 01.01 do 30.04

 

2.4. Całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających metodą spinningową obowiązuje na następujących jeziorach : Łapionek, Kuchenne, Głęboczek, Piaszczynek (gmina Sępólno Krajeńskie), Salno, Nowy Jasiniec (gmina Koronowo), Księże, Luszkowo I, Luszkowo II (gmina Pruszcz Pomorski), Kusowo (gmina Dobrcz), Przedwieśnia (gmina Rogowo), Stare, Nowe (gmina Gniewkowo),  Glinianka Fordon (gmina Bydgoszcz).

 

2.5. Wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:

 

a. łowiąc z brzegu lub brodząc - 25 m,

b. łowiąc z łodzi - 50 m.

 

3. Metoda trolingowa

 

3.1. Łowienie ryb metodą trolingową dozwolone jest wyłącznie na jedną wędkę, zakończoną linką z jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki, holowaną za napędzanym silnikiem elektrycznym, żaglami lub siłą ludzkich mięśni środkiem pływającym. Zabrania się holowania w ten sposób przynęt naturalnych. Trolingowanie dopuszcza się w okresie od 01.05 do 31.12

 

3.2. Łowienie ryb metodą trolingową dopuszczone jest na wodach ogólno dostępnych nizinnych o powierzchni od 20 ha za wyjątkiem części zbiornika zaporowego Żur, zwanej jeziorami Wierzchy i Mukrz, odcinka zbiornika między mostami w rejonie m. Tleń oraz zatok Rury, Grzybek i Dyżurzno.

 

3.3. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość 50 m od innych wędkujących.

 

3.4. Całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających metodą trolingową obowiązuje na następujących jeziorach : Łapionek, Kuchenne, Głęboczek, Piaszczynek (gmina Sępólno Krajeńskie), Salno, Nowy Jasiniec (gmina Koronowo), Księże, Luszkowo I, Luszkowo II (gmina Pruszcz Pomorski), Kusowo (gmina Dobrcz), Przedwieśnia (gmina Rogowo), Stare, Nowe (gmina Gniewkowo),  Glinianka Fordon (gmina Bydgoszcz).

 

 4. Metoda muchowa

 

4.1. Łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów(spławików).

 

4.2. Na odcinku rzeki Brdy od stopnia piętrzącego elektrowni wodnej Smukała do ujęcia wody „Czyżkówko” przez MWiK Bydgoszcz obowiązek używania haków bezzadziorowych.

 

4.3. Przy wędkowaniu tą metodą wędkarz zobowiązany jest zachować minimalne odległości od innych wędkujących;

z brzegu lub brodząc – 25 m,

łowiąc z łodzi - 50 m.

4.4. Całkowity zakaz połowu ryb ze środków pływających metodą muchową obowiązuje na następujących jeziorach : Łapionek, Kuchenne, Głęboczek, Piaszczynek (gmina Sępólno Krajeńskie), Salno, Nowy Jasiniec (gmina Koronowo), Księże, Luszkowo I, Luszkowo II (gmina Pruszcz Pomorski), Kusowo (gmina Dobrcz), Przedwieśnia (gmina Rogowo), Stare, Nowe (gmina Gniewkowo),  Glinianka Fordon (gmina Bydgoszcz).

 

 5. Metoda podlodowa

 

5.1. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną - inną niż mormyszka – dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę, w postaci jednolitego korpusu – dowolnego kształtu i koloru, o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

 

5.2. Otwory w lodzie należy wykonywać o średnicy nie większej niż 20 cm, a między nimi zachować odległość nie mniejszą niż 1 m.

 

5.3. Zabrania się połowu ryb w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu.

 

5.4. Złowione ryby, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Zabite ryby należy przechowywać w pojemnikach.

 

5.5. Przy wędkowaniu tą metodą wędkujący zobowiązany jest zachować minimalną odległość 10 m od innych wędkujących.

 

5.6. Zabrania się stosować martwej i żywej ryby, jako przynęty.

 

 

V. OCHRONA RYB I OGRANICZENIA

 

 1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

 

2. Ryby przeznaczone do zabrania muszą przekraczać poniższe wymiary ochronne przynajmniej o 0,1 cm

 

3. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

 

4. Obowiązują następujące wymiary, okresy ochronne  i limity dobowe  ryb zabieranych z łowiska :

 

NAZWA GATUNKOWA

WYMIAR OCHRONNY

OKRES

OCHRONNY

LIMIT DOBOWY *(1)

AMUR

brak

brak

brak

BOLEŃ

do 40 cm

od 1 stycznia do 30 kwietnia

do 2 sztuk

*(6)

BRZANA

do 40 cm

od 1 stycznia do 30 czerwca

do 3 sztuk

*(6)

CERTA

do 30 cm

od 1 stycznia do 30 czerwca

*(4)

do 5 sztuk

 

*(6)

GŁOWACICA

do 70 cm

od 1 marca do 31 maja

limit tygodniowy: 1 sztuka

*(8)

JAZGARZ

brak

brak

do 5 kg

*(7)

JAŹ

do 25 cm

brak

do 5 kg

*(7)

JELEC

do 15 cm

brak

do 5 kg

*(7)

KARAŚ POSPOLITY

do 15 cm

brak

do 5 kg

*(7), (9)

KARAŚ SREBRZYSTY

brak

brak

do 5 kg

*(9)

KARP

do 35 cm

*(2)

brak

do 3 sztuk

*(6), (11), (12)

KLEŃ

do 25 cm

brak

do 5 kg

*(7)

KRĄP

brak

brak

brak

LESZCZ

brak

brak

do 10 kg

LIN

do 30 cm

brak

do 4 sztuk

*(6)

LIPIEŃ

do 33 cm

od 1 marca do 31 maja

lipień, pstrąg potokowy:

łącznie 2 sztuki

*(6)

ŁOSOŚ

do 35 cm

od 1 października do 31 grudnia

*(5)

troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń:

łącznie 2 sztuki

*(6)

MIĘTUS

do 25 cm

od 1 grudnia do końca lutego

do 5 kg

*(7)

OKOŃ

do 20 cm

*(3)

brak

do 10 sztuk – nie więcej niż 5kg

*(7)

PŁOĆ

brak

brak

do 5 kg

*(7)

PSTRĄG POTOKOWY

do 35 cm

od 1 września do 31 grudnia

lipień, pstrąg potokowy

łącznie 2 sztuki

*(6), (14)

PSTRĄG TĘCZOWY

brak

brak

brak

PSTRĄG ŹRÓDLANY

brak

brak

brak

ROZPIÓR

do 25 cm

brak

 

SANDACZ

do 50 cm

od 1 stycznia do 31 maja

troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń:

łącznie 2 sztuki

*(6), *(10)

SAPA

do 25 cm

od 1 kwietnia do 31 maja

do 5 kg

*(7)

SIEJA

do 35 cm

od 1 października do 31 grudnia

troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń:

łącznie 2 sztuki

*(6)

SIELAWA

do 18 cm

od 1 października do 31 grudnia

do 5 kg

 

*(7)

SUM

do 70 cm

od 1 stycznia do 31 maja

1 sztuka

*(6)

SZCZUPAK

do 50 cm

od 1 stycznia do 30 kwietnia 

troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń:

łącznie 2 sztuki

*(6), *(10)

ŚWINKA

do 25 cm

od 1 stycznia do 15 maja

do 5 kg

*(7)

TROĆ WĘDROWNA

do 35 cm

od 1 października do 31 grudnia

*(5)

troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń:

łącznie 2 sztuki

*(6)

TROĆ JEZIOROWA

do 50 cm

od 1 września do 31 stycznia

troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń:

łącznie 2 sztuki

*(6)

TOŁPYGA

brak

brak

brak

UKLEJA

brak

brak

do 5 kg

*(7)

WĘGORZ

do 60 cm

od 1 grudnia do 31 marca

do 2 sztuk

*(6)

WZDRĘGA

do 15 cm

brak

5 kg

*(7)

 

*(1) - w godzinach od 00.00 do 24.00,

*(2) - nie dotyczy rzek,

*(3) – brak wymiaru ochronnego w wodach krainy pstrąga i lipienia(górskie),

*(4) - w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 września do 30 listopada,

*(5) - w rzece Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia od 1 grudnia do końca lutego;  w okresie od 1 marca do 31 sierpnia obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele,

*(6) - łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb z gatunków: boleń, brzana, certa, karp, lin, lipień, łosoś, pstrąg potokowy, sandacz, sieja, sum, troć wędrowna, troć jeziorowa, węgorz nie może przekroczyć 10 sztuk w ciągu doby,

*(7) - łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb z gatunków: jazgarz, jaź, jelec, kleń, karaś pospolity, miętus, okoń, płoć, rozpiór, sapa, sielawa, świnka, ukleja, wzdręga nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby,

*(8) - w ciągu tygodnia od poniedziałku do niedzieli głowacica 1 sztuka,

*(9) - łączna ilość złowionych i zabranych ryb z gatunków: karaś srebrzysty i karaś pospolity na jeziorach Nowe i Stare w gm. Gniewkowo nie może przekroczyć 5 kg w ciągu doby,  

*(10) - w ciągu tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) ryby z gatunków: szczupak, sandacz łącznie 7 sztuk, z jednoczesnym zachowaniem limitu dziennego. Wpisy do Rejestru Amatorskiego Połowu Ryb dla ryb z gatunków szczupak, sandacz należy dokonać bezpośrednio po ich złowieniu

*(11) – zakaz zabierania z jeziora Starego i Nowego położonych w gminie Gniewkowo oraz jezior Piaszczynek i Głęboczek położonych w gminie Sępólno Krajeńskie ryb z gatunków karp, którego jednostkowa waga przekracza 5kg

*(12) – jezioro Kozłówka położone w gminie Inowrocław 2 sztuki w ciągu doby

*(13) – jezioro Kozłówka położone w gminie Inowrocław 3 sztuki w ciągu doby

*(14) – zakaz posiadania i zabierania ryb z gatunków pstrąg potokowy i lipień z rzeki Brda od stopnia piętrzącego elektrowni wodnej Smukała do kładki łączącej ulicę Opławiec z ulicą W. Baranowskiego.

 

5. Zasady postępowania z rybami łowionymi podczas zawodów wędkarskich.

 

5.1. Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich rangi mistrzostw Polski i Grand Prix Polski regulują odrębne przepisy zawarte w „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”.

 

5.2. W zawodach wędkarskich rangi mistrzowskiej oraz Grand Prix w OPZW i Kołach PZW zobowiązuje się organizatora do przeprowadzenia zawodów na „Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego”. Ryby przetrzymujemy w siatce zapewniającą ich dobrostan. Ryby odpowiednio dla dyscypliny po zmierzeniu lub zważeniu obowiązkowo są wypuszczane do łowiska na którym rozgrywane były zawody. Bezwzględny zakaz zabierania ryb przez wędkarzy jak i organizatora. Powyższe zasady nie obowiązują na zawodach w dyscyplinie podlodowej.

 

5.3. Zawody wędkarskie towarzyskie(w Kołach PZW). W zawodach metodą gruntowo-spławikową ryby przetrzymujemy w siatce zapewniającą ich dobrostan, a po zważeniu wędkarzowi wolno zabrać ryby w ilościach i o wymiarach zgodnie z punktem V Ochrona ryb i ograniczenia niniejszych zasad. W zawodach metodą spinningową, podlodową i muchową zawodnicy mogą kontynuować rywalizację do momentu osiągnięcia limitu dobowego z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z punktem V Ochrona ryb i ograniczenia niniejszych zasad.

 

6. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb:

 

alosa

babka czarna

babka mała

babka piaskowa

brzanka

brzanka karpacka

ciosa

dennik

głowacz pręgopłetwy

głowacz białopłetwy

igliczniowate – wszystkie gatunki

jesiotr ostronosy

kiełb białopłetwy

kiełb Kesslera

kozy – wszystkie gatunki

kur kogacz

minogi – wszystkie gatunki

parposz

piekielnica

piskorz

pocierniec

różanka

strzebla błotna

śliz

taśmiak długi

oraz rak błotny i rak szlachetny 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz
Ciasteczka
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.

Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.