Mega salon

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostarczenie przyczepki podłodziowej szt. 1, fotopułapki szt. 4, silnika zaburtowego spalinowego szt.1, silnika zaburtowego elektrycznego szt. 1, latarki czołowej szt. 4 w ramach operacji pn „Zakup nowoczesnego, innowacyjnego systemu monitorującego środowisko oraz sprzętu i wyposażenia w celu zabezpieczenia obszaru przed kłusownictwem”.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021

 

                Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy zwany w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 57a, 85-023 Bydgoszcz, działając na podstawie : art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986) jako podmiot nie zobowiązany do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020” Priorytet 4 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie NR 00069-6523.2-SW0210004/20 z dnia 01.12.2020r. pomiędzy Urzędem  Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu  a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na operację pn „Zakup nowoczesnego, innowacyjnego systemu monitorującego środowisko oraz sprzętu i wyposażenia w celu zabezpieczenia obszaru przed kłusownictwem”.

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostarczenie :  przyczepka podłodziowa szt. 1, fotopułapka szt. 4, silnik zaburtowy spalinowy szt.1, silnik zaburtowy elektryczny szt.1, latarka czołowa szt. 4

 

w ramach zadania pn „zakup sprzętu i wyposażenia”

 

1. Przedmiot zamówienia : dostarczenie : przyczepka podłodziowa szt.1, fotopułapka szt. 4, silnik zaburtowy spalinowy szt. 1, silnik zaburtowy elektryczny szt. 1, latarka czołowa szt. 4

2. Opis przedmiotu zamówienia : przyczepka podłodziowa szt. 1 Parametry : ładowność 340kg, DMC 450kg, koła R13, fotopułapka szt. 4 Parametry :  rozmiary : 79x112x56mm, zasilanie 8xAA, zasięg do 24 m., rozdzielczość zdjęć 10MPx, silnik zaburtowy spalinowy szt.1  Parametry : jednocylindrowy, moc 3,5KM, rozmiar S tzn. krótka stopa lub kolumna), waga od 17kg do 19kg, silnik zaburtowy elektryczny szt.1  Parametry : moc  silnika od 1000W do 1100W, bateria od 915Wh do 1017Wh, wodoodporność na poziomie IP67, latarka czołowa szt. 4 Parametry : wodoodporność- wodoszczelność na poziomie IPX6, 200 lumenów i więcej, maksymalny zasięg 120m.

3. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena oferty 100%

4. Termin, miejsce i sposób składania  ofert : do dnia  20.01.2021r. do godziny 10.00, w zaklejonej kopercie, w siedzibie „Zamawiającego”, tj. w siedzibie Okręgu PZW Bydgoszcz przy ul. Toruńskiej 57a, 85-023 Bydgoszcz, sekretariat pokój nr 9, bądź przesłać na adres : Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, ulica Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz

5. Wymagany termin realizacji zadania : od dnia podpisania umowy do dnia 05.02.2021r.

6. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców (informacja o wykluczeniu możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo) . 

Podmiot składający ofertę cenową w przedmiotowym postępowaniu zwany w dalszej części zaproszenia do złożenia oferty cenowej nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z „Zamawiającym”. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy „Zamawiającym” lub osobami upoważnionymi przez „Zamawiającego” do zaciągania zobowiązań w imieniu „Zamawiającego” lub osobami wykonującymi w imieniu „Zamawiającego” czynności związane z postępowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru „Dostawcy” a „Dostawcą”, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczenie stanowi załącznik nr 3, które należy podpisać i dołączyć  do oferty.

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty :  

            Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Obliczenia ceny oferty należy dokonać zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

8.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

8.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres „Zamawiającego”, nazwę i adres „Oferenta” oraz napis: 

„dostarczenie :  przyczepka podłodziowa szt. 1, fotopułapka szt. 4, silnik zaburtowy spalinowy szt.1, silnik zaburtowy elektryczny szt.1, latarka czołowa szt. 4

8.3. ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie. 

8.4. do oferty dołączyć wypełnione i podpisane załączniki nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych i załącznik nr 4 Klauzura informacyjna RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie wyboru oferenta.

9. Okres związania z ofertą – 14 dni 

10. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami w imieniu Zamawiającego: Nicpoń Arkadiusz, telefon 668 33 98 96

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

Zawarcie umowy z Oferentem, nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Oferenta zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

12. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w szczególności gdy: 

          12.1 brak jest złożonych przynajmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 

          12.2  wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania postępowania. 

13. Oferta zostanie odrzucona między innymi : 

          13.1 jeśli treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

          13.2 jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

          13.3 jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

14. Załączniki: 

1. formularz ofertowy– zał. nr 1, 

3. wzór umowy – zał. nr 2, 

4. oświadczeniu o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 3, 

5. klauzura informacyjna RODO – zał. nr 4.

 

Otrzymują:

1) Oferenci wg rozdzielnika : 

1. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Strona internetowa : www.opzw.bydgoszcz.pl

3) a/a

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz
Ciasteczka
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.

Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.