Mega salon

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn „modernizacja części podchowowej ryb” w ramach operacji „Modernizacja Ośrodka Zarybieniowego Opławiec w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt akwakultury, zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury”.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2021

 

                Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy zwany w dalszej części „Zamawiającym” z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 57a, 85-023 Bydgoszcz, działając na podstawie : art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986) jako podmiot nie zobowiązany do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020” w związku z podpisaną umową o dofinansowanie NR 00017-6521.3.1-OR0200005/19 z dnia 26.11.2019r. pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie a Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy na operację pn „Modernizacja Ośrodka Zarybieniowego Opławiec w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt akwakultury, zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury”.

 

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn „modernizacja części podchowowej ryb” w ramach operacji „Modernizacja Ośrodka Zarybieniowego Opławiec w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt akwakultury, zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury”.

 

1. Przedmiot zamówienia : wymiana stolarki drzwiowej i okiennej wraz z parapetami, wykonanie posadzki betonowej wraz z kanałami spływowymi oraz okładziną z płytek kamionkowych. Adres inwestycji : działka nr 6 obręb ewidencyjny 0294 miasto Bydgoszcz, ul. Opławiec 144, 85-469 Bydgoszcz.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia : modernizacja części podchowowej ryb o powierzchni 65,0m² w tym : wymiana okien i witryn na okna PCV, montaż parapetów okiennych, wykonanie nowych kanałów spływowych betonowych z przykryciem kratkami ażurowymi ocynkowanymi, wykonanie posadzki cementowej, maszynowej gr. 6cm, okładziny posadzek i cokołów z płytek kamionkowych typu GRES, szczegóły w przedmiarze i ogólnej charakterystyce obiektu(załącznik nr 2)

 

3. Kryterium wyboru oferty : najniższa cena oferty 100%

 

4. Termin, miejsce i sposób składania  ofert : do dnia  22.03.2021r. do godziny 10.00, w zaklejonej kopercie, w siedzibie „Zamawiającego”, tj. w siedzibie Okręgu PZW Bydgoszcz przy ul. Toruńskiej 57a, 85-023 Bydgoszcz, sekretariat pokój nr 9, bądź przesłać na adres : Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, ulica Toruńska 57a, 85-023 Bydgoszcz

 

5. Wymagany termin realizacji zadania : od dnia 01.06.2021r. do dnia 31.08.2021r.

 

6. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców (informacja o wykluczeniu możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo) . 

Podmiot składający ofertę cenową w przedmiotowym postępowaniu zwany w dalszej części zaproszenia do złożenia oferty cenowej nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z „Zamawiającym”. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy „Zamawiającym” lub osobami upoważnionymi przez „Zamawiającego” do zaciągania zobowiązań w imieniu „Zamawiającego” lub osobami wykonującymi w imieniu „Zamawiającego” czynności związane z postępowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru „Dostawcy” a „Dostawcą”, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Oświadczenie stanowi załącznik nr 4, które należy podpisać i dołączyć  do oferty.

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny oferty :  

 

 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty:

– wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych,

– zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy,

– dostarczenie materiałów na miejsce inwestycji,

– zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna),

– innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Uwaga: Ceny należy przedstawić w tabeli poszczególnych elementów robót zamieszczonej w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Obliczenia ceny oferty należy dokonać zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty: 

 

8.1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, 

 

8.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres „Zamawiającego”, nazwę i adres „Oferenta” oraz napis: 

„modernizacja części podchowowej ryb” w ramach operacji „Modernizacja Ośrodka Zarybieniowego Opławiec w odniesieniu do zdrowia i dobrostanu zwierząt akwakultury, zabezpieczenie gospodarstwa przed dostępem zwierząt dziko żyjących oraz poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników sektora akwakultury”.

 

8.3. ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, czytelną i trwałą techniką, cenę podaną w ofercie wyrazić cyfrowo i słownie. 

 

8.4. do oferty dołączyć wypełnione i podpisane załączniki nr 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych i załącznik nr 5 Klauzura informacyjna RODO wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w procesie wyboru oferenta.

 

9. Okres związania z ofertą – 14 dni 

 

10. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami w imieniu Zamawiającego: Nicpoń Arkadiusz, telefon 668 33 98 96

 

11. Informacje dotyczące zawarcia umowy: 

Zawarcie umowy z Oferentem, nastąpi niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Oferenta zawarcia umowy, której projekt stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należy wnieść w formie pieniądza na rachunek Zamawiającego: BS Bydgoszcz nr 96 8142 0007 0000 5933 2000 0004. Zamawiający zwraca 80% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota w wysokości 20% zabezpieczenia, pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

12. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania w szczególności gdy: 

 

12.1 brak jest złożonych przynajmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 

 

12.2  wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie wszczynania postępowania. 

 

13. Oferta zostanie odrzucona między innymi : 

 

13.1 jeśli treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

 

13.2 jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym,

 

13.3 jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

14. Załączniki: 

 

1. formularz ofertowy– zał. nr 1, 

2. przedmiar – zał. nr 2, 

3. wzór umowy – zał. nr 3, 

4. oświadczeniu o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – zał. nr 4, 

5. klauzura informacyjna RODO – zał. nr 5.

 

 

Otrzymują:

1) Oferenci wg rozdzielnika : 1. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych GRAC-BUD Grzegorz Mróz, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza, 2. GRACBUD KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO SP Z O. O Plac 1 Maja 21 a  , 89-115 Mrocza, 3. Firma Remontowo- Budowlana ‘’ STRÓŻEWSKI ‘’Jacek Stróżewski , Osiedle Cieleckiego 1/4 , 89-200 Szubin. 

2) Strona internetowa : www.opzw.bydgoszcz.pl

3) a/a

 

 

 

 

 

  

 

 

© 2015 OPZW Bydgoszcz
Ciasteczka
INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES


Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników.

Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.